Pneumax Pneumax
 
pixel
  pixel  NOVINKY  pixel  PRODUKTY A KATALOGY  pixel  O FIRMĚ  pixel  KONTAKTY  pixel  OCHRANA ÚDAJŮ  pixel  NAPIŠTE NÁM  pixel
     
 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PNEUMAX Automation s.r.o., se sídlem U Panského mlýna 240/9, 747 06 Opava, IČ: 27766489, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41324, je správcem (dále jen „Správce“) osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

1. Účel zpracování osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností provádí Správce zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • plnění smlouvy
 • jednání o smluvním vztahu
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivace vedená na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

2. Zdroje získání osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (osobně, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • obchodní partneři
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

3. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 GDPR některý z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, vztahující se na správce.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Souhlas udělený subjektem osobních údajů pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5. Kategorie příjemců, místa zpracování a způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá v sídle Správce.

Osobní údaje mohou být zpracovávýny v rámci skupiny PNEUMAX Holding, a to i mimo území ČR, vždy ale pouze v rámci Evropské unie a v souladu s nařízením GDPR.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Společnost PNEUMAX Automation s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • poskytovatel informačního systému Abra
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 • externí účetní firma (dále Zpracovatel), se kterou má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem v souladu s Nařízením EU. Zpracovatel se v této smlouvě zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu Správcem v souladu s nařízením GDPR.
 • auditorská společnost, které je Správce povinen zpřístupnit veškeré údaje potřebné k řádnému provedení auditu společnosti

6. Práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti účelu zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování

Subjekt osobních údajů může u správce vymáhat svá práva a Správce je povinen žádost bez zbytečného odkladu zpracovat.

Subjekt osobních údajů má možnost se obrátit přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní místo pro oblast ochrany osobních údajů

PNEUMAX Automation s.r.o., U Panského mlýna 240/9, 747 06 Opava

e-mail: gdpr@pneumaxsro.cz

Subjekty údajů se mohou obracet na výše uvedenou kontaktní osobu ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle bodu č. 6 této směrnice. Kontaktní osoba je při plnění svých úkolů povinna zachovávat mlčenlivost a dbát na důvěrnost informací, které ji budou zpřístupněny.

 
pixel
pixel